کابل د آسیا د فرهنګ، تاریخ او معرفت یو مهم ښار و. دا ښار څنګه بدل شو؟ او څنګه بدلیږي؟ پر خلکو او د ټول هېواد پر وګړو د کابل اغېزې څه دي؟ دا ښار څنګه د ۳۰ میلیونو انسانانو لپاره د خوبونو په ښار بدلېدای شي؟ تاسو د هغه کسانو خبرې واورئ چې له کابل څخه یې خورا ډېر څه ترلاسه کړي.

کابل؛ د انسان نیوز ډېسک خپرونه


شریک کړئ