انسان مجله او ورپورې تړلې ټولې نشراتي برخې د فوق العاده کار او پرمختګ په موخه غواړي نوي او خلاق ځوانان خپل همکاران کړي. که مو علاقه درلوده، زموږ د اړتیا وړ کسانو په موخه خپرې شوې خبرتیاوې وګورئ، اړیکې ونیسئ او اسناد وسپارئ. موږ په هر حال له تاسو سره اړیکه نیسو او مشترکه مفاهمه کوو.

برېښنالیک: jobs@afghania.net

موبایل: 0202533670

#NO Job Title Job Description
1 د خبر اېډ ېټر

انسان مجله او ورپورې تړلې ټولې نشراتي برخې د فوق العاده کار او پرمختګ په موخه غواړي نوي او خلاق ځوانان خپل همکاران کړي. که مو علاقه درلوده، زموږ د اړتیا وړ کسانو په موخه خپرې شوې خبرتیاوې وګورئ، اړیکې ونیسئ او اسناد وسپارئ. موږ په هر حال له تاسو سره اړیکه نیسو او مشترکه مفاهمه کوو.